Yükleniyor...

DONNA BACCONI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Şirketimiz sürdürülebilirlik çalışmalarını kurumsal yönetim, çevre ve sosyal yönden ele alıp, geliştirmeye çaba sarfetmektedir. Deri giyim ve tekstil alanındaki faaliyetlerimizi çevresel mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde yürütüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkları mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, iş ortamında insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Sürdürülebilirlik politikamız, aşağıdaki temel kriterler çerçevesinde oluşturulmuştur:

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı optimum kullanmak üzere temin etmek.
Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliğini gözetmek.
Sürdürebilirlik politikalarını, kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde geliştirmek için çalışmalar yapmak.
Ekolojik dengeyi korumak için, doğal kaynak kullanımını azaltmak ve geri dönüştürebilir malzeme tüketimine özen göstermek.
Atık yönetimine ilişkin iç düzenlemeler yaparak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesini amaçlamak.
Enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli olan tüm önlemleri almak, eğitim aldırmak. İş kazasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak.
Sürdürülebilirlik uygulamalarını benimseyerek, şirketin verimlilik ve karlılığına katkı sağlamak.
Faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmek.
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde en yüksek memnuniyeti sağlamak.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlenen kanunlara uyum sağlamak.
İş etiği ve ahlakına ilişkin değerlere bağlı kalmak.
Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde izin vermemek.