Yükleniyor...

DONNA BACCONI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, kurumsal yapıyı koruyarak, çalışanların mutlu, işine motive, sürekli gelişime açık bir şekilde, hedeflerimize odaklanarak, gelecek yıllara sağlam temeller atmaktır. İnsan Kaynakları yönetimi, gelişim ve yenilikçiliğe açık bir ortam yaratarak performansı artırmak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflerle birleştirerek, etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak, böylece Şirket hedeflerine etkin biçimde ulaşılmasını desteklemek için çalışır. İnsan kaynakları birimi, çalışanların gelişimini ön planda tutarak, Şirket ihtiyaçları ve çalışan kapasitesi doğrultusunda kişisel gelişimi sağlayacak bir kariyer planı oluşturmayı hedeflemektedir. Öte yandan, çalışan profilimizin; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, Şirket sadakati gelişmiş, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek çalışanlardan oluşmasıdır.

Donna Bacconi İnsan Kaynakları yukardaki amaçlar doğrultusunda:

Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutar.
Çalışanlarla etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izler
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “kârlılık” gibi hedeflerine katkısını devam ettirir.
Yenilikçi, üretken ve işini seven bir insan kaynağı oluşturarak kurum içinde rekabetçi bir yapı sağlar.
İş süreçleri ve kendilerini ilgilendiren konularda çalışanlara bilgilendirme yapılır.
Çalışanlarımıza kariyer yönetiminde eşit fırsatlar sağlar.
İşe alım ve sonraki süreçte fırsat eşitliği sağlayarak cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli ve mülteci ayrımı yapmadan liyakati ön planda tutar.
Bölümler içindeki, özellikle yöneticilerden kaynaklı çalışan ve insan hakları ihlallerini araştırır ve engeller.
Çocuk işçi ve çalışma izni olmayan personel çalıştırılmasına izin vermez.
Çalışanlarla güvenilir ve etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izler.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri düzenler ve tedbirleri alır.
Çalışanların kişisel verilerini korur.
Çalışanların, tazminat, yan haklar, sendika hakkı, iş/özel hayat dengesi çözümleri gibi haklarını gözetir ve ilgili süreçleri prosedürlere bağlar.
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturur, süreçleri belirler.